క్వెంకా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రేరణ
USD 82.35

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కలిసికట్టుగా
USD 59.27

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నిలకడ
USD 59.27

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ఆనందదాయకమైన
USD 49.91

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
చిరునవ్వుతో
USD 49.91

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 49.91

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

వృధామాటలాడుట
USD 89.84

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

ప్రశాంతత
USD 49.91

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాంతి
USD 49.91

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య అభిమానము
USD 59.27

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 82.35

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 82.35

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
లొంగుబాటు
USD 82.35

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

ఉజ్వలమైన
USD 49.91

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సుకుమారమైన అందము
USD 49.91

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 49.91

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Cuenca – short for Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca (which is in turn English for “Saint Anna of the Four Rivers of Cuenca) – is a city in Ecuador famous for its historicity, architecture, and variety of tourist attractions. Cuenca’s city centre is considered a UNESCO World Heritage Trust site because of all the historical buildings located therein. Some highlights in Cuenca include the Old Cathedral, which was built in 1577 but is now a museum, the New Cathedral, built in 1885, the El Cajas national park, and the Botanical Garden of Cuenca. Flowers that you can find in the national park and botanical gardens include the Flower of the Andes (or Chuquiraga jussieui), the Fuchsia campii (a form of willowherb), many variants of orchids, variants of roses, lavenders, and the black-eyed Susan on a vine.