స్థానము తప్పు

మేము "/కువైట్" దేశములోని "" కు బట్వాడా చేయము