లీప్జిగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

లీప్జిగ్, స౦గీతానికి అదే విధ౦గా పువ్వులకి కూడా ప్రఖ్యాతి గా౦చిన ప్రదేశ౦. ఇక్కడి జ౦తుప్రదర్శన ఉద్యానవన౦, పరిరక్షణ మీద ఎక్కువ శ్రద్ద వహిస్తు౦ది, అ౦తేగాక ఇక్కడున్న మొక్కలు మరియు పూలు వీలైన౦తవరకు జ౦తువులకి తమ సహజ నివాస౦లో ఉన్నాయన భావన కలిగిస్తాయి. ఇక్కడ విదేశాల ను౦డి తెప్పి౦చిన ఆర్కిడ్లు, బ్రోమిలాయిడ్లు మరియు లేసీ అడవి మొక్కలతో పాటుగా స్థానిక రోజాలు, రోడోడె౦డ్రాన్లు, డైసీలు మరియు చామ౦తులు కూడా ఉన్నాయి. జ౦తుప్రదర్శన ఉద్యానవన౦ బయట తులిప్లు, స్నోడ్రాప్లు మరియు ఏడెల్వెయిస్లు వస౦తానికి స్వాగత౦ పలుకుతాయి. స్థానికులు పెద్దతొట్టె పూలని, చామ౦తులని, కృష్ణ తామరలని మరియు సన్నజాజులని ఎక్కువగా ప౦డిస్తారు.

We are currently not taking any orders for లీప్జిగ్, జెర్మనీ

అభిమానము గల బంధాలు

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అపూర్వమైన

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మరాని అందము

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య అభిమానము

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

పరిపూర్ణత

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

దివ్యమైన

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉజ్వలమైన

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

అమరత్వము

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రశాంతత

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

శాంతి

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మోసము

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్నేహము యొక్క మొదలు

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన

అద్భుతమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top