స్థానము తప్పు

మేము "/డెన్మార్క్" దేశములోని "" కు బట్వాడా చేయము