స్థానము తప్పు

మేము "/బహ్రేన్" దేశములోని "" కు బట్వాడా చేయము