స్థానము తప్పు

మేము "/యునైటెడ్-కింగ్-డం" దేశములోని "/స్కాట్లాండ్" ప్రదేశములోని "/అవీమోర్ SELECT loc_city.id, loc_city.name, loc_city.current_price_randomization_percent, loc_city_language.l_name, loc_city.nearby_city_count, timezone.timezone_name as timezone, timezone.gmt_offset_2014 as timezone_offset FROM loc_city LEFT JOIN loc_city_language ON (loc_city_language.lang_id=:lang AND loc_city_language.loc_city_id =loc_city.id) LEFT JOIN timezone ON loc_city.timezone_id=timezone.id WHERE loc_city.country_id =:country_id AND loc_city.region_id =:region_id AND loc_city.id =:city_id AND loc_city.on_hold=0 LIMIT 1array ( ':country_id' => '77', ':lang' => 'te', ':city_id' => '63280', ':region_id' => '67', )" కు బట్వాడా చేయము