స్థానము తప్పు

మేము "/సైప్రస్" దేశములోని "" కు బట్వాడా చేయము