స్థానము తప్పు

మేము "/హాంగ్-కాంగ్" దేశములోని "" కు బట్వాడా చేయము