రాజీ

రాజీ
ఉత్పత్తి కోడు: prod081
3 ఎర్రని రోజాలు, 4 గులాబి రోజాలు, 3 తెల్లని గర్బెరాలు, ఎర్రని గర్బెరాలు, తెల్లని కార్నేషన్లు, తెల్లని లిల్లీలు, పసుపు రంగు ఆర్కిడ్లు. బుట్ట మరియు గ్రీటింగ్ కార్డు చేర్చడమైనది (ఉచితము).
ధరలు చూచుట కొరకు ముందు దేశమును ఎంచుకుని తరువాత ప్రదేశము లేదా నగరమును ఎంచుకోండి:ధరలు చూచుట కొరకు ముందు దేశమును ఎంచుకుని తరువాత ప్రదేశము లేదా నగరమును ఎంచుకోండి