పరవశత

పరవశత
ఉత్పత్తి కోడు: prod166
గులాబి స్టార్ గేజర్ లిల్లీలు, గులాబి రోజాలు, పసుపు రంగు rose, గులాబి గర్బెరాలు, గులాబి కార్నేషన్లు, ఎర్రని ఆర్కిడ్లు. పుష్పం వాసే మరియు గ్రీటింగ్ కార్డు చేర్చడమైనది (ఉచితము).
ధరలు చూచుట కొరకు ముందు దేశమును ఎంచుకుని తరువాత ప్రదేశము లేదా నగరమును ఎంచుకోండి:ధరలు చూచుట కొరకు ముందు దేశమును ఎంచుకుని తరువాత ప్రదేశము లేదా నగరమును ఎంచుకోండి