ฮัมเบิร์ก การส่งมอบช่อดอกไม้

ฮัมเบิรกเปนเมองทาเรอทใหญทสดในยโรปซงในหลายครงกจะไดรบฉายาวา “อญมณแหงเหนอ” ภมลาเนาของเมองนเตมไปดวยทงคลองใหญและคลองเลกๆ ทเตมไปดวยเรอทกาลงลงแมนา Elbe River เพราะยานทาเรอทคกคกฮมเบรกจง มรานคาเลกๆทนาสนใจรวมไปถงรานอาหารและคาเฟทตงอยตามคลอง จดทนา สนใจในเมองนม AuBenalster และ Miniature WUnderland พพธภนฑแหง เมองฮมเบรก The Hamburg Museum และโบสถ St. Michael เปนจดเดนทไม ควรพลาดรวมไปถงดอกไมสวยๆในสวน Planten un Biomen สวนนมทงดอกไม พนเมองและดอกไมทถกนาเขาไปปลกทผลบานตลอดฤดกาล นอกเหนอจากนน ยงมสวนญปนทมทงดอกมะล ดอกบวและกลวยไมตางๆ หากสวนญปนไมพอกม กรนเฮาสสาหรบปาไมเขตรอนซงมดอกเฮลโคเนยสสดใสสมแดง สามารถขมา รอบสวนและนงชบชา หากอยากมอบของขวญไปใหใครหรอสงความคดถงไปให คนพเศษกสามารถใหทางเราจดสงดอกไมตางๆทเหนในสวนนไปยงเกอบบาน เลขททกแหงในฮมเบรก
พลัง
USD 88.89

พลัง

ดอกกุหลาบ 9 ดอก และดอกคาเนชั่น

รสชาติดี
USD 123.74

รสชาติดี

กุหลาบ , บัททอนพอม และดอกคาเนชั่น

ชีวิตอันแสนหวาน
USD 123.74

ชีวิตอันแสนหวาน

ดอกลิลลี่ 5 ดอก , ดอกคาเนชั่น , กุหลาบ, ดอกเยอร์บีร่า และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ห่วงเสน่หา
USD 78.23

ห่วงเสน่หา

ดอกกุหลาบ 9 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
แรกรุ่น
USD 78.23

แรกรุ่น

ลิลลี่ และกุหลาบ

ประหม่ารัก
USD 78.23

ประหม่ารัก

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

เฉลิมฉลอง
USD 123.74

เฉลิมฉลอง

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น และลิลลี่

ยิ้มแย้ม
USD 78.23

ยิ้มแย้ม

กุหลาบ

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
กล้าหาญ
USD 123.74

กล้าหาญ

ดอกเยอร์บีร่า , กุหลาบ และลิลลี่

คนปากบอน
USD 140.81

คนปากบอน

ดอกกุหลาบ 72 ดอก

รักฉันมากขึ้น
USD 78.23

รักฉันมากขึ้น

ลิลลี่, ดอกเยอร์บีร่า , ดอกคาเนชั่น และดอกลาเวนเดอร์

ไพเราะ
USD 109.52

ไพเราะ

กุหลาบ 24 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ถลำลึกในความรัก
USD 78.23

ถลำลึกในความรัก

กุหลาบ และดอกฮีเธอะ

ความวัยเยาว์
USD 78.23

ความวัยเยาว์

กุหลาบ และดอกคาเนชั่น

ความคาดหวัง
USD 78.23

ความคาดหวัง

ดอกกุหลาบ8ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ยอดเยี่ยมสวยงาม
USD 78.23

ยอดเยี่ยมสวยงาม

ดอกกุหลาบ 12 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล