ฮัมเบิร์ก การส่งมอบช่อดอกไม้

ฮัมเบิรกเปนเมองทาเรอทใหญทสดในยโรปซงในหลายครงกจะไดรบฉายาวา “อญมณแหงเหนอ” ภมลาเนาของเมองนเตมไปดวยทงคลองใหญและคลองเลกๆ ทเตมไปดวยเรอทกาลงลงแมนา Elbe River เพราะยานทาเรอทคกคกฮมเบรกจง มรานคาเลกๆทนาสนใจรวมไปถงรานอาหารและคาเฟทตงอยตามคลอง จดทนา สนใจในเมองนม AuBenalster และ Miniature WUnderland พพธภนฑแหง เมองฮมเบรก The Hamburg Museum และโบสถ St. Michael เปนจดเดนทไม ควรพลาดรวมไปถงดอกไมสวยๆในสวน Planten un Biomen สวนนมทงดอกไม พนเมองและดอกไมทถกนาเขาไปปลกทผลบานตลอดฤดกาล นอกเหนอจากนน ยงมสวนญปนทมทงดอกมะล ดอกบวและกลวยไมตางๆ หากสวนญปนไมพอกม กรนเฮาสสาหรบปาไมเขตรอนซงมดอกเฮลโคเนยสสดใสสมแดง สามารถขมา รอบสวนและนงชบชา หากอยากมอบของขวญไปใหใครหรอสงความคดถงไปให คนพเศษกสามารถใหทางเราจดสงดอกไมตางๆทเหนในสวนนไปยงเกอบบาน เลขททกแหงในฮมเบรก
หนีตามฉันไป
USD 76.36

หนีตามฉันไป

กุหลาบ

ภูมิใจ
USD 76.36

ภูมิใจ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

ล่อลวงใจ
USD 120.79

ล่อลวงใจ

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น และกล้วยไม้

สารภาพแห่งความรัก
USD 76.36

สารภาพแห่งความรัก

กุหลาบ

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ดึงดูดใจ
USD 76.36

ดึงดูดใจ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก และดอกคาเนชั่น

สถานภาพ
USD 137.45

สถานภาพ

กุหลาบ, ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

สุขภาพดี
USD 86.78

สุขภาพดี

ดอกเยอบีร่า , กุหลาบ , ดอกคาเนชั่น และลิลลี่

ลึกลับ
USD 86.78

ลึกลับ

กุหลาบ 12 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ความสุภาพอันหวานชื่น
USD 76.36

ความสุภาพอันหวานชื่น

กุหลาบ, ดอกเยอร์บีร่า , chrysanthemum และกล้วยไม้

รักประหลาดใจ
USD 76.36

รักประหลาดใจ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

ความสวยงามมิรู้เลือน
USD 76.36

ความสวยงามมิรู้เลือน

กุหลาบ

อัตตา
USD 76.36

อัตตา

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
อมตะ
USD 76.36

อมตะ

ดอกคาเนชั่น , กุหลาบ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

เป็นที่ยอมรับ
USD 120.79

เป็นที่ยอมรับ

ลิลลี่, กุหลาบ, ดอกเยอร์บีร่า และดอกคาเนชั่น

ความคาดหวัง
USD 76.36

ความคาดหวัง

ดอกกุหลาบ8ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ฉันเคลียคลอเธอ
USD 76.36

ฉันเคลียคลอเธอ

ลิลลี่ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล