ฮัมเบิร์ก การส่งมอบช่อดอกไม้

ฮัมเบิรกเปนเมองทาเรอทใหญทสดในยโรปซงในหลายครงกจะไดรบฉายาวา “อญมณแหงเหนอ” ภมลาเนาของเมองนเตมไปดวยทงคลองใหญและคลองเลกๆ ทเตมไปดวยเรอทกาลงลงแมนา Elbe River เพราะยานทาเรอทคกคกฮมเบรกจง มรานคาเลกๆทนาสนใจรวมไปถงรานอาหารและคาเฟทตงอยตามคลอง จดทนา สนใจในเมองนม AuBenalster และ Miniature WUnderland พพธภนฑแหง เมองฮมเบรก The Hamburg Museum และโบสถ St. Michael เปนจดเดนทไม ควรพลาดรวมไปถงดอกไมสวยๆในสวน Planten un Biomen สวนนมทงดอกไม พนเมองและดอกไมทถกนาเขาไปปลกทผลบานตลอดฤดกาล นอกเหนอจากนน ยงมสวนญปนทมทงดอกมะล ดอกบวและกลวยไมตางๆ หากสวนญปนไมพอกม กรนเฮาสสาหรบปาไมเขตรอนซงมดอกเฮลโคเนยสสดใสสมแดง สามารถขมา รอบสวนและนงชบชา หากอยากมอบของขวญไปใหใครหรอสงความคดถงไปให คนพเศษกสามารถใหทางเราจดสงดอกไมตางๆทเหนในสวนนไปยงเกอบบาน เลขททกแหงในฮมเบรก
สารภาพแห่งความรัก
USD 75.27

สารภาพแห่งความรัก

กุหลาบ

แรกรุ่น
USD 75.27

แรกรุ่น

ลิลลี่ และกุหลาบ

ความยินดีที่มาถึง
USD 75.27

ความยินดีที่มาถึง

ดอกกุหลาบ 7 ดอก

งดงาม
USD 75.27

งดงาม

ดอกเยอร์บีร่า , ดอกคาเนชั่น และกุหลาบ

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
สุภาพสตรีแสนสวย
USD 75.27

สุภาพสตรีแสนสวย

กุหลาบ และดอกคาเนชั่น

เอกภาพ
USD 105.37

เอกภาพ

ดอกกุหลาบ 24 ดอก

จงรัก
USD 85.53

จงรัก

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น, ดอกเยอร์บีร่า และกล้วยไม้

ตรึตรองคล้ายสวรรค์
USD 119.06

ตรึตรองคล้ายสวรรค์

ลิลลี่ , กุหลาบ และดอกคาเนชั่น

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
รักไม่ต้องการการตอบแทน
USD 105.37

รักไม่ต้องการการตอบแทน

ลิลลี่, ดอกคาเนชั่น, กุหลาบ, ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

เฉลิมฉลอง
USD 119.06

เฉลิมฉลอง

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น และลิลลี่

ความสงบ
USD 75.27

ความสงบ

ดอกกุหลาบ8ดอก

อัตตา
USD 75.27

อัตตา

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ดี
USD 75.27

ดี

กุหลาบ 12 ดอก

ฉวยโอกาส
USD 75.27

ฉวยโอกาส

ดอกคาเนชั่น , บัททอนพอม และดอกสแตติซ

หวาน
USD 75.27

หวาน

กุหลาบ 6 ดอก และช่อดอกเดซี่

มองเห็นอย่างรวดเร็ว
USD 119.06

มองเห็นอย่างรวดเร็ว

ดอกกุหลาบ 24 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล