แอบบีฟีล การส่งมอบช่อดอกไม้

แอบบฟลอยทางตะวนตกเฉียงใตของเขต Limerick ในประเทศไอรแลนด เปนเมองราน คาทอยตดกบรมแมนา Feale และตงอยบนตนเขาของภเขา Mullaghareirk Mountains แมวาจะเปนเมองเลกๆแตกมชอเสยงสาหรบดนตรพนเมองทนาตนเตนและ มรปปน Father William Casey ซงเปนพระทชวยเหลอชาวนาในการตอสเหลาขนนาง ชวงตนศตวรรษท 20 แอบบฟลเงยบสงบสบายและมาพรอมกบบรรยกาศทตดวฒนธร รมเคลท (Celtic) ดอกไมในพนทนมทง กหลาบในหลากหลายส ดอกบตเตอรคพ ดอก โรสแมร และอนๆ
ฉันเคลียคลอเธอ
USD 65.78

ฉันเคลียคลอเธอ

ลิลลี่ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

หวาน
USD 65.78

หวาน

กุหลาบ 6 ดอก และช่อดอกเดซี่

งดงาม
USD 65.78

งดงาม

ดอกเยอร์บีร่า , ดอกคาเนชั่น และกุหลาบ

นิรันดร
USD 92.09

นิรันดร

ลิลลี่, กุหลาบ, ดอกเยอร์บีร่า , กล้วยไม้ และดอกคาเนชั่น

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
สุขชีวา
USD 74.75

สุขชีวา

ลิลลี่ และดอกคาเนชั่น

ความเอาใจใส่เยี่ยงมารดา
USD 92.09

ความเอาใจใส่เยี่ยงมารดา

กุหลาบ 6 ดอก , กล้วยไม้ และดอกคาเนชั่น

นุ่มนวล
USD 65.78

นุ่มนวล

ลิลลี่ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ผมปรารถนาในตัวคุณ
USD 104.05

ผมปรารถนาในตัวคุณ

กุหลาบ

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ความหวัง
USD 65.78

ความหวัง

ดอกเยอร์บีร่า

ปกป้อง
USD 74.75

ปกป้อง

ลิลลี่, กุหลาบ , กล้วยไม้ , และlavanders

ภูมิใจ
USD 59.80

ภูมิใจ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

สวยงาม
USD 92.09

สวยงาม

ดอกทานตะวัน , กุหลาบ และกล้วยไม้

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
รักบริสุทธิ์
USD 118.41

รักบริสุทธิ์

ดอกกุหลาบ 36 ดอก

บันดาลใจ
USD 104.05

บันดาลใจ

ลิลลี่ 6 ดอก , กุหลาบ 6 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

พลัง
USD 74.75

พลัง

ดอกกุหลาบ 9 ดอก และดอกคาเนชั่น

สำนึกพระคุณ
USD 65.78

สำนึกพระคุณ

ดอกกุหลาบ10ดอกและ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล