แอบบีฟีล การส่งมอบช่อดอกไม้

แอบบฟลอยทางตะวนตกเฉียงใตของเขต Limerick ในประเทศไอรแลนด เปนเมองราน คาทอยตดกบรมแมนา Feale และตงอยบนตนเขาของภเขา Mullaghareirk Mountains แมวาจะเปนเมองเลกๆแตกมชอเสยงสาหรบดนตรพนเมองทนาตนเตนและ มรปปน Father William Casey ซงเปนพระทชวยเหลอชาวนาในการตอสเหลาขนนาง ชวงตนศตวรรษท 20 แอบบฟลเงยบสงบสบายและมาพรอมกบบรรยกาศทตดวฒนธร รมเคลท (Celtic) ดอกไมในพนทนมทง กหลาบในหลากหลายส ดอกบตเตอรคพ ดอก โรสแมร และอนๆ
ไร้เดียงสา
USD 105.67

ไร้เดียงสา

ดอกกุหลาบ 24 ดอก และดอกเดซี่

รักฉันมากขึ้น
USD 66.81

รักฉันมากขึ้น

ลิลลี่, ดอกเยอร์บีร่า , ดอกคาเนชั่น และดอกลาเวนเดอร์

ขอบคุณสำหรับมิตรภาพของท่าน
USD 75.92

ขอบคุณสำหรับมิตรภาพของท่าน

ดอกกุหลาบ 12 ดอก, ลิลลี่ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ความดีงามอันสมบูรณ์
USD 66.81

ความดีงามอันสมบูรณ์

ดอกกุหลาบ 9 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
เอกภาพ
USD 93.53

เอกภาพ

ดอกกุหลาบ 24 ดอก

ความจงรักภักดี
USD 93.53

ความจงรักภักดี

ดอกกุหลาบ 24 ดอก

อัตตา
USD 66.81

อัตตา

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ล่อลวงใจ
USD 105.67

ล่อลวงใจ

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น และกล้วยไม้

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ไพเราะ
USD 93.53

ไพเราะ

กุหลาบ 24 ดอก

ยินดี
USD 66.81

ยินดี

ดอกคาเนชั่น , กุหลาบ

สวยงามแจ่มจรัส
USD 66.81

สวยงามแจ่มจรัส

ลิลลี่, ดอกเยอร์บีร่า , ดอกคาเนชั่น และดอกเบญจมาศ

สารภาพแห่งความรัก
USD 66.81

สารภาพแห่งความรัก

กุหลาบ

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ผมปรารถนาในตัวคุณ
USD 105.67

ผมปรารถนาในตัวคุณ

กุหลาบ

สูงค่า
USD 85.02

สูงค่า

ดอกคาเนชั่น , กุหลาบ

สันโดษ
USD 93.53

สันโดษ

กล้วยไม้ , ลิลลี่ , ดอกคาเนชั่น

ภูมิใจ
USD 60.73

ภูมิใจ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูลข้อมูล