แอบบีฟีล การส่งมอบช่อดอกไม้

แอบบฟลอยทางตะวนตกเฉียงใตของเขต Limerick ในประเทศไอรแลนด เปนเมองราน คาทอยตดกบรมแมนา Feale และตงอยบนตนเขาของภเขา Mullaghareirk Mountains แมวาจะเปนเมองเลกๆแตกมชอเสยงสาหรบดนตรพนเมองทนาตนเตนและ มรปปน Father William Casey ซงเปนพระทชวยเหลอชาวนาในการตอสเหลาขนนาง ชวงตนศตวรรษท 20 แอบบฟลเงยบสงบสบายและมาพรอมกบบรรยกาศทตดวฒนธร รมเคลท (Celtic) ดอกไมในพนทนมทง กหลาบในหลากหลายส ดอกบตเตอรคพ ดอก โรสแมร และอนๆ
ขอบคุณสำหรับมิตรภาพของท่าน
USD 78.43

ขอบคุณสำหรับมิตรภาพของท่าน

ดอกกุหลาบ 12 ดอก, ลิลลี่ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ทันสมัย
USD 58.82

ทันสมัย

เยอบีร่า , ลิลลี่ และดอกเดซี่

ยิ้มแย้ม
USD 58.82

ยิ้มแย้ม

กุหลาบ

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
สุภาพ
USD 58.82

สุภาพ

ดอกกุหลาบ8ดอก, ลิลลี่ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ใคร่ครวญ
USD 78.43

ใคร่ครวญ

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

ประหม่ารัก
USD 91.50

ประหม่ารัก

ดอกกุหลาบ 12 ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
สุภาพสตรีแสนสวย
USD 58.82

สุภาพสตรีแสนสวย

กุหลาบ และดอกคาเนชั่น

คนปากบอน
USD 105.88

คนปากบอน

ดอกกุหลาบ 72 ดอก

ชีวิตอันแสนหวาน
USD 108.49

ชีวิตอันแสนหวาน

ดอกลิลลี่ 5 ดอก , ดอกคาเนชั่น , กุหลาบ, ดอกเยอร์บีร่า และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
สตรีผู้สง่างาม
USD 58.82

สตรีผู้สง่างาม

ลิลลี่ , กุหลาบ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

สถานภาพ
USD 105.88

สถานภาพ

กุหลาบ, ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ความดีงามอันสมบูรณ์
USD 58.82

ความดีงามอันสมบูรณ์

ดอกกุหลาบ 9 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
ไร้เดียงสา
USD 108.49

ไร้เดียงสา

ดอกกุหลาบ 24 ดอก และดอกเดซี่

รักที่ถูกทอดทิ้ง
USD 108.49

รักที่ถูกทอดทิ้ง

กุหลาบ, ลิลลี่ และกล้วยไม้

ความสงบ
USD 58.82

ความสงบ

ดอกกุหลาบ8ดอก

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
เฉลิมฉลอง
USD 108.49

เฉลิมฉลอง

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น และลิลลี่

ความดีงามอันสมบูรณ์
USD 58.82

ความดีงามอันสมบูรณ์

ดอกกุหลาบ 9 ดอก และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ขุ่นเคือง
USD 108.49

ขุ่นเคือง

กุหลาบ, ดอกคาเนชั่น, ลิลลี่ และ ดอกจิ๊บซอฟฟิล่า

ข้อมูลข้อมูลข้อมูล
Top