Όροι χρήσης

Φωτογραφίες: Οι φωτογραφίες είναι για επεξηγηματικούς σκοπούς. Τα λουλούδια είναι μοναδικά πράγματα. Οι ανθοσυνθέσεις μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες.

Αντικατάσταση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένα λουλούδια μπορεί να μην είναι διαθέσιμα. Αυτό είναι ασυνήθιστο. Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να αντικαταστήσουμε κάποια λουλούδια με άλλα, παρόμοια λουλούδια.

Μπορεί να υπάρξει κάποια παραλλαγή